எடை

astonaut.jpg 

நிலவில்                                                              மனிதன்                                                                   எடை                                                          இழப்பானாம்.

இதிலென்ன                                                   ஆச்சரியம் ?

நிலவே !

உன்னிடத்தில்                                                      என்னை நானே                                       இழந்திருக்கேனே.. ?

         – அப்துல் கையூம்

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: