இது அடுக்குமா..?

orator.jpg

வெள்ளையும்                                                  சள்ளையுமாய்                                                      வெளியே                                                            நடமாட்டம்.

சுத்தம்                                                           சட்டையில் மட்டும்                                           இருந்தென்ன லாபம் ?

சட்டைப்பைக்கு                                            சமீபத்திலுள்ள                                              சதைத்துண்டில் அல்லவா                                      வேண்டும் ?

மேடையில்                                                          அவருக்கு                                                            எடைக்கு எடை                                               நாணயமாம்.

அவரது                                                       நாணயத்திற்கு                                                    எடைக்கு எடை                                                        தரச் சொன்னால்

ஒரே ஒரு நாணயம்                                              தேறுவதே சந்தேகம்.

செப்படி வித்தையில்                                         சொல்லுவான்                                                  வாயிலிருந்து                                                          குருதி கொட்டுமென்று

இவர்களின்                                                              சொல் வித்தையில்                                                     வாய் திறந்தால்                                                வாக்குறுதிகள் அல்லவா                                    கொட்டுகிறது ?

ஏப்பம் விடுவது                                               இவர்களுக்கு                                                      எளிதான கலை.

மேடையில் சோடா ..                                             மற்றவை தெரிவதில்லை.

இவர்கள்                                                              துண்டு போடுவது                                                  தோளில் மட்டுமா ?

நாட்டையும்தான்                                              நம்மையும்தான்.

அடுக்கு                                                       இவர்களுக்கு பிடிக்கும்

அடுக்கு மொழிகள்

அடுக்கடுக்காய்                                                 பணக்கட்டு

அடுக்குமாடிக்                                                 கட்டிடங்கள்

இது                                                               அடுக்குமா என்று                                         கேட்காதீர்கள் ..!

          – அப்துல் கையூம்

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: