ஆயுட் கைதி

imagesca63moec.jpg                                                                         என்னருமை                                                                                    சட்ட வல்லுனர்களே ! 

வாழ்நாள் முழுவதும்                                                                      ஜாமினில்                                                                                                வெளிவரவே முடியாத                                                                        ‘தடா’ சட்டம்                                                                                      ஏதாவதிருந்தால்                                                                                        தயவு செய்து சொல்லுங் கள்.                                                     

கடந்து போன                                                                                   என்                                                                                               இளமைக்கால                                                                                                              இனிய நினைவுகளை                                                                       

இதயச் சிறையில்                                                                          இரும்பு விலங்கிட்டு;                                                                         

ஆசை தீர                                                                                அடைத்து வைத்து;

ஆயுள் கைதியாக்கி                                                                         அழகு பார்க்க வேண்டும் !          

          – அப்துல் கையூம்

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: