கலவரப் பகுதி

police-riot.jpg 

கலவரப் பகுதியில்                                                                உன்                                                                             கன்னக் குழியையும்                                                 சேர்த்தாலென்ன ..?

களேபரம்                                                                        பற்றிக் கொண்டது                                                 எனக்குள்ளேயும் !

ரப்பர் குண்டுகளாய்                                                      கவசமேந்தா                                                                        என் இதயத்தை                                                       துளைத்தெடுக்கும்                                                                 உன் பொல்லாத                                                                கள்ளப் பார்வை !

‘கன்னி’வெடிகளாய்                                                               உன்                                                                            சின்னக் குறும்பு                                                         சிணுங்கள்கள் !

கண்ணீர்ப் புகையாய்                                                             உன் நினைவுகள்                                                                   என் மூச்சை முட்டும்

என் மனதுக்கு                                                                 எனக்கு நானே                                                           பிறப்பித்துக் கொண்ட                                                    ஊரடங்குச் சட்டம்

வன்முறை                                                                 தூண்டுதலை                                                              நிறுத்திவிடு; போதும்.

என்னை                                                                             என் கிடப்பில்                                                              அப்படியே                                                                        விட்டு விடு !

          – அப்துல் கையூம்

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: