பொத்தான்

button.jpg 

சட்டை

பொத்தானே ! 

உன்

மார்பினில் மட்டுமா

ஓட்டைகள் ? 

எங்கள்

இ.பி,கோ.

சட்டத்திலும்தான். 

விவாக

ரத்தொன்றே தொழிலாக

வேசித்தனம் புரியும்

வழக்குரைஞர்களுக்கு 

பிரிந்தவைகளை

ஒன்றிணைக்கும்

உன்

பேராற்றலை சற்று

புரியும்படி எடுத்தியம்பு

                  அப்துல் கையூம்

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: