தலையெழுத்து

scribble.jpg 

என்ன லிபியோ                                                     யாருக்கும் தெரியாது !                                     

எழுதியிருப்பது என்ன                                               எதுவுமே புரியவில்லை !                                                 

புரியாத மொழியில்                                               புலப்படாத கிறுக்கல்.                                               

எழுத்தே தென்படாமல்                                                அது என்ன மையோ..?                                            

எழுதியதை மாற்ற                                                  இயலாத மை அது.                                        

எழுதியதும் அவனே !                                            அழிப்பதும்அவனே !                                                       

பொய்ப்பிக்காத                                                         ‘மெய் எழுத்து’ அது.                                                ‘உயிர் எழுத்தும்’ அதுவே.                  

தலையெழுத்து

உயிரினங்களுக்கு                                         மட்டும்தானா? 

கான மயிலாட                                                   கண்டிருந்த வான்கோழியாய்                                    

மனிதனும் எழுத                                            முற்படுகிறான் 

மகிழ்வுந்துக்கு                                                          எண் பலகை ! 

ஊர்களுக்கு                                                    பின்கோடு ! 

மாவட்டங்களுக்கு                                          தலைவர்களின் பெயர் ! 

நேற்று                                                                  இவன் வைத்த                                                           என் வீட்டு எண்                                                      பழைய எண் ஆகி                                                    இன்று பரிணாமம்                                                       புதிய எண் ! 

ஆனால்                                                                  ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ! 

அவனது மாறுவதில்லை;                                           இவனது மாறி விடுகிறது. 

          அப்துல் கையூம்             

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: