பள்ளிப் பாடம்

barathiyar.jpg  

நாகூர்

செட்டியார் ஸ்கூலில்

நாயுடு சார்

நடத்துகிறார்

பாரதியார் பாடம்

“சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா”

அப்துல் கையூம்

vapuchi@hotmail.com

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: