சந்தோஷ மனைவி

many-faces.jpg
மனைவி …
படு சந்தோஷம் !

கூரை
சொந்தமாயிருந்து;

கொஞ்சுவதற்கு
மழலையும் இருந்து;

கழுத்திலே நகை;
கையிலே பணம்;

கைப்பிடிக்குள்
கணவன் இருந்தால் ..?

மனைவி .. ..
படு சந்தோஷம் !!!

                          அப்துல் கையூம்
                          vapuchi@hotmail.com
                           10.07.2007

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: