ஒளவை சொன்ன மொழியாம்

group.jpg

ஆத்திச் சூடி
ஒளவையே ..!

சுட்ட பழம் வேண்டுமா?
சுடாத பழம் வேண்டுமா? என்று
சொல்லாட்சி செய்தவளே..!

காந்தி தேசமென்று
கவிஞன் சொன்னதும்

நீ தானம்மா
என்
நினைவில் வந்தாய்.

அன்று
மகாத்மா காந்தி;

அப்புறம்
இந்திரா காந்தி;

அடுத்து
ராஜிவ் காந்தி

சுட்ட பழங்களாக
அல்லவோ
சுருண்டு விழுந்தார்கள்..?

அப்துல் கையூம்

vapuchi@hotmail.com
 

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: